Situs Lowongan Kerja Indonesia

JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Karmacariharule praya: “Naukari pa’iraheka”, va”kama garne” ko kura garchan. Kabje ko rupa ma”naukari” ko yo avadharanatmaka rupantarana ko”naraharu ko lagi paisa, bama nahim” jastai naraharu ma yasako upayoga ko karana ban’yo. Yastai avadharanaharu eka svamitva (acala sampatti) va svamitvako rupama baud’dhika adhikara (baud’dhika sampatti) ko”bhumi” ho. Varsika karyale aphno jivana choto dekhincha. Ucca sreni (pekina ardarama ucca sthana) ko eka sakaratmaka prabhava cha. Cintako karanale svasthya ra jivanama sidha nakaratmaka asara pardacha. Kehi deta lamo jivana pratyasako vibhinna karanaharuko karana vyakhya garna adhika jatila cha; yasari kusala visesajnaharu, suraksita karyaharu ra kama cintako vyavasaya garne karmacariharule vibhinna karanaharuka lagi lamo jivana bita’una sakchan. Adhika sakaratmaka visesataharu eka kama ho, adhika sambhavana usale va tyo lamo jivana hunecha. Linga, desa, ra vastavika (kuna tathyankaharu thaha cha, manisaharule ke visvasa gardainan) khatara pani ullekhaniya pyaramitaraharu hun. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia

JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Rojagara du’i paksaharu bicako sambandha ho, saman’yataya eka samjhautama adharita cha jaham kama bhuktani garincha, jaham eka parti, eka nigama huna sakcha, labhako lagi, labhaprada sanstha, sahakari va an’ya ika’i niyokta ra arko karmacari ho. Karmacari bhuktaniko lagi kamama kama gardacha, juna eka ghantako vetanako rupama hunasakcha, tukra va varsika vetana dvara, kamako karmacariko adharama va kuna ksetrama kama gariraheko cha. Kehi ksetra va ksetraharuma karmacari prapta garna sakdachan gratuities, bonasa bhuktana va staka vikalpaharu. Kehi prakaraka rojagaraharuma, karmacarile bhuktaniko atiriktama labha prapta garna sakdacha. Labhaharuma svasthya bima, avasa, asaksamata bima va jimako prayoga samavesa garna sakincha. Rojagari saman’yataya rojagari kanuna va niyamaharu va kanuni anubandhaharudvara niyantrana garincha. Eka karmacarile karmacari ra upakrama (PCBU) sancalana garne kamadara va vyaktiko prayasa garna srama ra visesajnatala’i yogadana dincha ra saman’yataya visista karyaharu karya garne kamama li’i’eko cha juna naukarima pyakeja gari’eko cha. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia